آمار کلی

کد ملی: 006247XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی اریس اندیش عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/07/28 تا 1392/12/24