آمار کلی

کد ملی: 062043XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دانه بندی همیاران شهرداریهای شهرستان شازند عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/06/01 تا 1397/05/29