آمار کلی

کد ملی: 239191XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران درفش ساعی بازرس اصلی فعال 1396/06/01 تا کنون