آمار کلی

کد ملی: 206480XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین بنیان نیرو پژوه بازرس اصلی فعال 1389/10/06 تا کنون