آمار کلی

کد ملی: 456951XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات حفاظتی مراقبتی نظم گستران تهران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/23 تا کنون
شادی آفرینان مهربان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/07 تا کنون
حقوقی منشور اندیشه عدالت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/18 تا کنون
خدمات حفاظتی ومراقبتی امین حافظ تهران نوین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/07/07 تا کنون