آمار کلی

کد ملی: 081941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی آینده سازان ساریکا بازرس علی البدل منحل شده 1394/09/22 تا کنون