آمار کلی

کد ملی: 114034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دقیق برش چهل ستون مدیرعامل فعال 1394/08/06 تا کنون