آمار کلی

کد ملی: 212270XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شهر سازان معمار فن هیرکان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/14 تا کنون
رهاب سازه گرگان دشت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/19 تا کنون
تلاشگران آینده ساز فنون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/05/16 تا 1397/08/14