آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مواد ساختمانی آسمان آسیای اصفهان بازرس اصلی خارج شده 1390/11/08 تا 1396/05/10