آمار کلی

کد ملی: 003477XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان پولاد سیاه کوه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/06 تا کنون