آمار کلی

کد ملی: 361000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبزی پروران نیکنام زاهدان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/11 تا کنون