آمار کلی

کد ملی: 519883XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیصد و بیست و شش همیاران مهر گستر مغان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/13 تا کنون