آمار کلی

کد ملی: 003524XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تصمیم سازان فن آوری سپند آسا بازرس اصلی فعال 1395/06/13 تا کنون