آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سارال سیستم کردستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/04/23 تا 1392/01/20