آمار کلی

کد ملی: 519838XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رنگین نمای کوثر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/01/16 تا کنون