آمار کلی

کد ملی: 006691XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن انتقال فتح بازرس اصلی فعال 1394/12/18 تا کنون