آمار کلی

کد ملی: 206143XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارگران کارخانه سیمان سفید دماوند عضو هیئت مدیره فعال 1392/12/19 تا کنون