آمار کلی

کد ملی: 387585XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیک بهار سرزمین هکمتان بازرس علی البدل فعال 1398/08/18 تا کنون