آمار کلی

کد ملی: 421912XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغداری شماره دویست و پنجاه و هفت دورود رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/02/25 تا 1397/06/20