آمار کلی

کد ملی: 229527XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جایگاه سبز حافظ بازرس اصلی فعال 1394/07/27 تا کنون