آمار کلی

کد ملی: 367413XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان فرودگاه زاهدان عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/10 تا کنون