آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن معلولین جسمی حرکتی ساعد جوان علی آباد کتول رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1386/05/01 تا کنون