آمار کلی

کد ملی: 459189XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیرو سیستم کهربای استرآباد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/15 تا کنون