آمار کلی

کد ملی: 043011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت گستر عمران ساتین رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/14 تا کنون