آمار کلی

کد ملی: 275358XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن متخصصان علوم ارتباطات اجتماعی آذربایجان شرقی ثبت شده به شماره 700 مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1389/05/24 تا کنون