آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی اتحاد زنان شهرستان رامشیر که به انضمام مدارک دیگر طی نامه شماره 580/741 بازرس علی البدل فعال 1387/12/06 تا کنون