آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتاق بازرگانی ایران و فرانسه عضو هیئت مدیره خارج شده 1382/02/22 تا 1383/03/21