آمار کلی

کد ملی: 396210XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی آبشاران غرب گستر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/01/25 تا کنون