آمار کلی

کد ملی: XXXX77443XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرخس خودرو طوس رضا بازرس علی البدل منحل شده 1392/10/26 تا کنون