آمار کلی

کد ملی: 311083XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تلاش نیروی گوهر جنوب شرق نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/27 تا کنون