آمار کلی

کد ملی: 007775XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان صنعت آکام عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/03/25 تا کنون