آمار کلی

کد ملی: 214217XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پلاسما پرتو فن گستران چمران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/06/28 تا کنون