آمار کلی

کد ملی: 459039XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدنی ولیران دماوند مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/12/04 تا کنون