آمار کلی

کد ملی: 061004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سگال آروند مهام رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/12 تا کنون