آمار کلی

کد ملی: 297080XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهره برداری زرینه رود عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/25 تا کنون