آمار کلی

کد ملی: 275569XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پهنا گستر شهر آرا بازرس علی البدل فعال 1394/10/12 تا کنون