آمار کلی

کد ملی: 212219XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور رسام نیروی گلستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/12/07 تا 1395/08/03