آمار کلی

کد ملی: 123986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه و عمران روستای ابیانه عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/09 تا کنون
پارس ویونا عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/01/24 تا 1398/11/24