آمار کلی

کد ملی: 079041XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدف گستر طبرستان بازرس اصلی فعال 1398/02/19 تا کنون
خیریه مهرگان پاک سرشت بازرس اصلی فعال 1394/11/10 تا کنون
خدماتی صدف گستر طبرستان رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/01 تا کنون