آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارکیده سازان کرج بازرس اصلی خارج شده 1385/07/18 تا 1395/02/27