آمار کلی

کد ملی: 541979XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دانیال اندیشه مرداویج بازرس اصلی خارج شده 1396/04/18 تا 1396/11/11
عمران پانیذ آریا بازرس اصلی خارج شده 1394/11/25 تا 1395/08/13