آمار کلی

کد ملی: 184195XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکتا رهاورد اهواز پارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/25 تا کنون
آسیا گستر آذر آیین نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/03/02 تا 1397/05/04