آمار کلی

کد ملی: 049042XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش دستباف نقش جاوید بافت رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/20 تا کنون