آمار کلی

کد ملی: 538860XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی ارتش آباد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/10/22 تا 1398/11/02