آمار کلی

کد ملی: 038580XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتبار کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم عضو هیئت مدیره فعال 1392/02/16 تا کنون