آمار کلی

کد ملی: 005436XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه روستایی همدلان گوراب عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/24 تا کنون