آمار کلی

کد ملی: 496920XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپید سریرکرمانشاه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/27 تا کنون
مهیا ایمن کار نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/07/19 تا 1398/09/12