آمار کلی

کد ملی: 070379XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبادگران پردیس بنای توس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/30 تا کنون
خجسته بنای پارسه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/07 تا کنون