آمار کلی

کد ملی: 619961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع فرش آفرین تکمیل کاشان بازرس علی البدل فعال 1398/11/12 تا کنون
صنایع نساجی صبح امید بیدگل بازرس اصلی فعال 1398/08/18 تا کنون
ساختمانی برج و باروی بیدگل بازرس علی البدل فعال 1396/10/05 تا کنون
فرش ماشینی شهریاربیدگل کاشان بازرس اصلی خارج شده 1394/11/25 تا 1396/11/16