آمار کلی

کد ملی: 006372XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی صنعتی حدید پولاد سحر بازرس علی البدل خارج شده 1396/08/07 تا 1397/08/07